Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toko Asia Online is een onderdeel van Toko Asia Zhou, gevestigd en kantoorhoudend aan de Westermarkt 141 te Tilburg, is ingeschreven in handelregister van de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 70493782. Toko Asia Online verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overgekomen.

1. Algemene informatie

1.1 Klant
Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Toko Asia Online in een contractuele van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.2 Overeenkomst
Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van de order in onze webwinkel. Ter bevestiging sturen we de klant een email met daarin alle order en adres gegevens zoals de klant dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Wilt u de order alsnog annuleren dan verzoeken we u om binnen 24 uur een mailtje naar ons te sturen. Annuleert u te laat en de order is in verwerking dan rekenen we 5% administratie kosten. Indien het artikel te laat is geannuleerd en al verzonden is, hebben wij het recht de verzendkosten te verhalen op de klant.

1.3 Wijzigingen
Toko Asia Online behoudt zich het recht voor deze algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.4 Aanvaarden Voorwaarden
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

2. Prijzen

2.1 Vermelde prijzen
De door ons vermelde prijzen zijn indien anders vermeld in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele typografische fouten. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders.

2.2 Aanbiedingen Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3. Betalingen

Toko Asia Online bied u de mogelijkheid om op verschillende manieren te betalen. Alle betalingen dienen vooraf gedaan te worden.

3.1 iDeal
De betalingsmethode in Nederland waarmee u gemakkelijk online kunt betalen via uw bank. 

3.2 Overboeking

U schrijft zelf het totale bedrag (inclusief verzendkosten) van de order over op rekening:     NL78RABO0145561798  t.n.v. Toko Asia Zhou, onder vermelding van uw naam en ordernummer. Artikelen worden verzonden zodra de betaling via de bank ontvangen is.

3.3 Contante/Pin betaling
Het is alleen van toepassing als u de bestelling komt ophalen u kunt bij ons contant betalen of pinnen.


4. Levering

4.1 Vooraad
Toko Asia Online probeert zoveel mogelijk artikelen in voorraad leverbaar te hebben. Mocht een artikel tijdelijk niet meer op voorraad zijn, dan zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden door gemeld.

4.2 Levertijden
Bij betalingen die vooraf worden voldaan, versturen wij de bestelde artikelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als definitieve termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen dan worden geretourneerd. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment dat de goederen ons bedrijf verlaten.

4.3 Aflever adres
Levering vindt alleen plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 Levering Buitenland
Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

4.5 Eigen Risico
Pakketten zullen met PostNL worden verstuurd. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper.

4.6 Bezorging
Mocht de bezorger u niet thuis treffen dan zal deze een bericht bij u achterlaten. U kunt daarmee contact opnemen met het vermelde depot. Het pakket blijft hier 1 weken liggen, voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Mochten wij in dergelijke situatie nogmaals het pakket aan u moeten versturen dan rekenen wij een extra bijdrage in de verzendkosten van € 10,- voor een normale verzending. Bestellingen kunnen uitsluitend afgeleverd worden aan woon- of bedrijfs adressen en niet aan postbus nummers. Aangezien elke klant op het moment van verzending een email krijgt is het niet afgeven van een afhaalbericht door de bezorger geen geldige reden van het niet afhalen of laten bezorgen van het pakket.. Mocht u binnen 4 dagen na onze email geen pakket hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

5 Ontvangst goederen/ Retourneren van een artikel

5.1 Controle bij aflevering De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken op gebreken en of het aan de overeenkomst beantwoord. Indien de producten niet aan de verwachting voldoen, dient de klant binnen 14 werkdagen na aflevering, schriftelijk Toko Asia Online op de hoogte te stellen van de constatering.

5.2 Restitutie Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Toko Asia Online de klant het factuurbedrag terug betalen, na het retour en in goede staat terug ontvangen van het artikel.

5.3 Retour zendigen
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Toko Asia Online te retourneren met volledig ingevuld formulier. Retourzendigen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Indien de klant gebruik maakt van het recht op retourzending, zal Toko Asia Online zorg dragen voor een terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant betaalde bedrag. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor de rekening van de klant.

5.4 Artikelen die niet retour kunnen
- Artikelen die niet in originele staat en/of verpakking verkeren
- Artikelen die gedragen/gebruikt zijn

6 Garantie

6.1 Aansprakelijkheid
Toko Asia Online geeft drie maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geld niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Toko Asia Online.

6.2 Vergoeding

Indien Toko Asia Online, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

6.3 Breekbare artikelen

Bestellingen met breekbare artikelen verpakken wij zo zorgvuldig en aandachtig mogelijk. Mochten uw artikelen echter gebroken aangeleverd worden, dan kan Toko Asia Online hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het bestellen van breekbare artikelen is daarom geheel voor eigen risico. Wij zullen echter wel als tussenpersoon de eventuele geleden schaden bij de transporteur voor u proberen te verhalen.

7 Niet respecteren van onze voorwaarden

7.1 Niet respecteren voorwaarden
Als een klant van Toko Asia Online onze voorwaarden niet respecteert zoals deze zijn geformuleerd vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van een order. Toko Asia Online behoudt het recht om alle gemaakte kosten van een bestelling achteraf wel in rekening te brengen aan de klant.